Category Archives: Noter konsern NO

NOTE 21 – HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN

A B C D E F G H NOTE 21 – HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN                     I mars 2017 ble det kontrahert fire 21k cbm etylenskip for levering i 2019. Det er … Continue reading

Posted in Noter konsern NO | Tagged | Kommentarer er skrudd av for NOTE 21 – HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN

NOTE 11 – PENSJONSKOSTNADER OG PENSJONSFORPLIKTELSER

A B C D E F G H I J K L NOTE 11 – PENSJONSKOSTNADER OG PENSJONSFORPLIKTELSER                         Sikrede ordninger (avviklet og oppgjort pr 31.12.2016 – Erstattes av … Continue reading

Posted in Noter konsern NO | Tagged | Kommentarer er skrudd av for NOTE 11 – PENSJONSKOSTNADER OG PENSJONSFORPLIKTELSER

NOTE 12 – NÆRSTÅENDE PARTER

A B C D E F NOTE 12 – NÆRSTÅENDE PARTER   Som nærstående parter regnes skipsselskapene hvor Solvang har en eierandel på 15% eller mer, samt selskaper som kontrolleres av Steensland familien. Alle transaksjoner med nærstående, er til markedsmessige … Continue reading

Posted in Noter konsern NO | Tagged | Kommentarer er skrudd av for NOTE 12 – NÆRSTÅENDE PARTER

NOTE 13 – BANKINNSKUDD

A B C D E F G H NOTE 13 – BANKINNSKUDD             Konsernet har følgende bundne bankinnskudd       2016 2015       Skattetrekkskonti 3 969 5 376       Bundet … Continue reading

Posted in Noter konsern NO | Tagged | Kommentarer er skrudd av for NOTE 13 – BANKINNSKUDD

NOTE 14 – RESULTAT PR AKSJE

A B C D E   NOTE 14 – RESULTAT PR AKSJE       2016 2015     Årsresultat (teller) 106 195 168 853   Gjennomsnittlig utestående antall aksjer (nevner) 24 494 24 451     Totalt antall aksjer … Continue reading

Posted in Noter konsern NO | Tagged | Kommentarer er skrudd av for NOTE 14 – RESULTAT PR AKSJE

NOTE 15 – VARIGE DRIFTSMIDLER

A B C D E F G H I NOTE 15 – VARIGE DRIFTSMIDLER                   Bil Programvare og kontormaskiner Inventar og utstyr Ikke avskrivbare driftsmidler 2016 2015 Anskaffelseskost 01.01 1 296 4 … Continue reading

Posted in Noter konsern NO | Tagged | Kommentarer er skrudd av for NOTE 15 – VARIGE DRIFTSMIDLER

NOTE 16 – FORDRINGER

A B C D E F G H NOTE 16 – FORDRINGER       Fordringer består i det alt vesentlige av kundefordringer, forskuddsbetalte reisekostnader, og mellomværende med skipseiende selskaper. Konsernet har lån til skipsselskap på USD 3,4 mill som … Continue reading

Posted in Noter konsern NO | Tagged | Kommentarer er skrudd av for NOTE 16 – FORDRINGER

NOTE 17 – FORPLIKTELSER

A B C D E F   NOTE 17 – FORPLIKTELSER         Langsiktig lån             Solvang ASA har hatt langsiktig gjeld til AS Clipper og AS Audley. Lånene er innfridd i sin … Continue reading

Posted in Noter konsern NO | Tagged | Kommentarer er skrudd av for NOTE 17 – FORPLIKTELSER

NOTE 18 – EGENKAPITAL

A B C D E F G H I NOTE 18 – EGENKAPITAL         Selskapets største aksjonærer pr 31.12.2016         31.12.2016 31.12.2015   Navn eier Beholdning Andel i % Beholdning Andel i %   … Continue reading

Posted in Noter konsern NO | Tagged | Kommentarer er skrudd av for NOTE 18 – EGENKAPITAL

NOTE 19 – EGNE AKSJER

A B C D E F G NOTE 19 – EGNE AKSJER               Konsernet har pr 31.12.2016 en beholdning av 159 062 stk egne aksjer. Hensikten med tilbakekjøpet av egne aksjer er å tilby … Continue reading

Posted in Noter konsern NO | Tagged | Kommentarer er skrudd av for NOTE 19 – EGNE AKSJER