NOTE 10 – LØNNSKOSTNADER

< Back
A B C D E  
NOTE 10 – LØNNSKOSTNADER    
   
PERSONALKOSTNADER 2016 2015    
Lønninger 37 858 41 547  
Arbeidsgiveravgift 6 929 7 024    
Pensjonskostnader 820 5 039    
Andre ytelser 3 022 7 399    
Sum personalkostnader 48 630 61 009    
   
Antall årsverk 38 40    
   
   
GODTGJØRELSER (I 1000 KRONER) 2016 2015    
Administrerende Direktør (CEO)    
Lønn 2 402 2 387    
Bonuser 98 196    
Pensjonskostnader 274 282    
Annen godtgjørelse 107 133    
   
Direktør Marine Operasjoner (CTO)        
Lønn 1 835 2 000    
Bonuser 75 145    
Pensjonskostnader 211 249    
Annen godtgjørelse 128 152    
           
Kommersiell Direktør (CCO)    
Lønn 1 957      
Bonuser 241      
Pensjonskostnader 344      
Annen godtgjørelse 116      
   
Sum godtgjørelse til ledelsen 7 790 5 543    
   
Antall personer i ledergruppen 3 2    
   
Styret    
Styrehonorar 650 650    
   
Totale godtgjørelser til ledelse og styre 8 440 6 193    
         
Administrerende direktør og Kommersiell direktør har en innskuddsbasert tilleggsavtale for pensjon på 15% av lønn over 12G. Administrerende direktør har i tillegg avtale om ett års etterlønn ved fratreden.

Selskapets ledende ansatte er ansatt på fast lønn. Det er ikke knyttet aksjeverdibaserte godtgjørelser eller faste bonuser til lønnsavtalen. Det er heller ikke gitt lån og sikkerhetsstillelser fra selskapet til noen av de ansatte.
De oppgitte beløpene er eksklusiv effekter av arbeidsgiveravgift.

   
   
   
   
   
   
   
   
Samtlige ansatte fikk utbetalt bonus i 2016. Total bonusutbetaling for 2016 var 1 706 567,-.    
           
Revisor        
Honorar til revisor utgjør følgende: 2016 2015    
Lovpålagt revisjon 441 511    
Andre attestasjonstjenester   0 0    
Skatterådgivning 73 7    
Andre tjenester utenfor revisjon 10 14    
Sum 524 532    
         
This entry was posted in Noter konsern NO and tagged . Bookmark the permalink.