NOTE 11 – PENSJONSKOSTNADER OG PENSJONSFORPLIKTELSER

< Back
A B C D E F G H I J K L
NOTE 11 – PENSJONSKOSTNADER OG PENSJONSFORPLIKTELSER            
           
Sikrede ordninger (avviklet og oppgjort pr 31.12.2016 – Erstattes av hybridordning fra 01.01.2017)            
Konsernet har foretakspensjonsordninger i livsforsikringsselskap for sine ansatte. Ordningen gir rett til fremtidig definerte ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra Folketrygden. Full alderspensjon utgjør tilnærmet 66% av pensjonsgrunnlaget (begrenset til 12G), og ordningen omfatter også uføre og barnepensjon. Pensjonsalderen er 67 år. Selskapet har styringsrett til å foreta endringer i foretakspensjonsordningen. Denne ordningen er sikret. Pensjonsordningene omfatter 28 personer.

Denne pensjonsordningen sammen med innskuddspensjonen oppfyller lovens krav til obligatorisk tjenestepensjon.

           
           
Usikrede ordninger            
Selskapet har også usikrede ordninger overfor 2 pensjonister, samt innskuddsbasert tilleggsavtale for Adm. direktør og Kommersiell direktør som alle faller utenfor den ordinære foretakspensjonsordningen.
Pensjonsordningen for administrerende direktør og kommersiell direktør omfatter førtidspensjon og lønn over 12G.
           
           
Forutsetninger            
Pensjonsforpliktelse og pensjonskostnad er beregnet av en uavhengig tredjeparts aktuar og er vurdert i henhold til Revidert IAS 19. Endringer i pensjonsforpliktelse som skyldes aktuarielle forutsetninger og variasjoner mellom virkelig og forventet avkastning på pensjonsmidler føres over utvidet resultat. Følgende forutsetninger ble benyttet:            
           
2016 2015                  
Diskonteringsrente 2.60% 2.70%                  
Forventet lønnsregulering 2.50% 2.50%                  
Pensjonsregulering 0.00% 0.00%                  
Regulering av folketrygdens grunnbeløp 2.00% 2.25%                  
Forventet avkastning på pensjonsmidler 2.60% 2.70%                  
Arbeidsgiveravgift 14.10% 14.10%                  
Uførhetstabell KU KU                  
Dødelighetstabell K2013 K2013                  
                 
Periodens pensjonskostnad Usikrede ordninger Sikrede ordninger              
2016 2015 2016 2015              
             
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 684 282 2 664 3 423              
Netto rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 279 192 277 261              
Avkastning på pensjonsmidler 0 0 0 0              
Kostnader ved tidligere perioders pensjonsopptjening 2 646 0 -7 429 0              
Administrative kostnader 0 0 39 47              
Periodisert arbeidsgiveravgift 509 67 -633 519              
Estimatendring 0 0 0 0              
Netto pensjonskostnad 4 119 542 -5 082 4 250              
             
Faktisk avkastning på pensjonsmidler 4.00% 4.00%              
             
Nåverdi av påløpt forpliktelse Usikrede ordninger Sikrede ordninger              
2016 2015 2016 2015              
             
Nåverdi av påløpt forpliktelse 01.01 8 459 8 952 39 889 41 271              
Revaluering av pensjonsforpliktelsen -23 -161 -1 748 -5 357              
Nåverdi av periodens pensjonsopptjening 684 282 2 664 3 423              
Netto rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 279 192 976 945              
Kostnader ved tidligere perioders pensjonsopptjening 2 646 0 -41 389 0              
Utbetalte ytelser fra ordningen -710 -807 -392 -392              
Nåverdi av påløpt forpliktelse 31.12 11 335 8 459 0 39 889              
             
             
Virkelig verdi av pensjonsmidler Usikrede ordninger Sikrede ordninger              
2016 2015 2016 2015              
             
Virkelig verdi av pensjonsmidler 01.01 32 674 23 515              
Estimatendringer -2 454 4 965              
Avkastning på pensjonsmidler 699 684              
Innbetalt av selskapet 4 240 4 245              
Administrative kostnader -484 -342              
Kostnader ved tidligere perioders pensjonsopptjening     -34 282                
Utbetalte ytelser fra ordningen -392 -392              
Virkelig verdi av pensjonsmidler 31.12 0 0 0 32 674              
                     
                       
Status for pensjonsordningene avstemt mot balansen              
Usikrede ordninger Sikrede ordninger              
2016 2015 2016 2015              
             
Nåverdi av påløpt pensjonsforpliktelse -11 335 -8 459 0 -39 889              
Virkelig verdi av pensjonsmidler 0 0 0 32 674              
Netto pensjonsforpliktelse 31.12 -11 335 -8 459 0 -7 215              
             
Ikke amortiserte estimatendringer 0 0 0 0              
Arbeidsgiveravgift -1 598 -1 193 0 -1 017              
Omregningsdifferanser 0 0 0 0              
             
Netto pensjonsforpliktelse 31.12 -12 933 -9 651 0 -8 232              
             
2016 2015              
Sum netto pensjonsforplikt. usikrede og sikrede ordninger 31.12 -12 933 -17 883              
               
Fordeling av pensjonsmidler på ulike investeringsklasser              
Selskapets pensjonsmidler er administrert av et uavhengig livsforsikringsselskap som investerer pensjonsmidlene i planen i henhold til norsk lov. Hovedkategoriene av pensjonsmidler i prosent av virkelig verdi på pensjonsmidler er som følger:            
2016 2015                  
Aksjer og andre egenkapitalinstrumenter 8.40% 9.10%                  
Obligasjoner 54.00% 39.90%                  
Pengemarked og lignende 22.20% 34.40%                  
Eiendom 12.10% 13.80%                  
Annet 3.30% 2.80%                  
Sum 100.00% 100.00%                  
             
Forventede betalinger knyttet til pensjonsordningene i 2017              
Konsernet forventer ingen innbetaling til den sikrede pensjonsordningen for kalenderåret 2017 da denne er avviklet pr 31.12.2016. Det forventes imidlertid en innbetaling på NOK 2 874 048 til den nyetablerte Hybridpensjonen i 2017.            
Selskapets forventede utbetalinger for de usikrede ordningene er NOK 711 090 i kalenderåret 2017.              
             
Verdijustert avkastning på pensjonsmidlene (sikret ordning) er beregnet til 4% pr 31.12.2016, og for 2015 var verdijustert avkastningen 4%.            
           
Utvikling av under-/overdekning samt estimatavvik siste fem år            
2014 2013 2012 2011 2010            
Pr. 31.12            
Nåverdien av den ytelsesbasert pensjonsforpliktelsen 11 335 33 646 24 887 20 363 25 281            
Virkelig verdi av pensjonsmidlene 0 19 585 17 389 12 070 12 460            
Underdekning / (overdekning) 11 335 14 061 7 498 8 293 12 822            
           
Erfarte estimatavvik på pensjonsforpliktelsene -1 771 4 640 -6 739 -3 935 -309            
           
Erfarte estimatavvik på pensjonsmidlene 2 454 1 238 -73 1 904 1 579            
           
           
Sensitivitet            
Sensitiviteten i beregningene av brutto pensjonsforpliktelse ved endring i vektet forutsetning er som følger:            
           
Påvirkning på pensjonsforpliktelsen            
Endring i forutsetning Økning i forutsetning Reduksjon i forutsetning            
           
Diskonteringsrente 0.50% Reduksjon 10,51% Økning 12,19 %            
Lønnsvekst 0.50% Økning 4,75 % Reduksjon 5,26 %            
Regulering opptjent pensjon folketrygden 0.50% Reduksjon 0,62 % Reduksjon 0,29 %            
Pensjonsregulering 0.50% Økning 6,92 % Reduksjon 0 %            
           
Sensitivitetsanalysen over er basert på endring i en av forutsetningene, gitt at alle andre forutsetninger holdes konstante. I praksis vil dette neppe skje, og endringer i noen av forutsetningene kan samvariere.            
           
           
Innskuddspensjonsordning            
Ytelsesplanen for Solvang ASA er lukket for nye ansatte. Nye ansatte ble meldt inn i selskapets innskuddspensjonsordning.            
Pr 31.12.2016 var det 16 medlemmer i ordningen. Betalte innskudd i 2016 var NOK 749 218.            
           
Pensjonsforpliktelse fra datterselskapet Solvang Maritime AS            
Solvang Maritime sin pensjonsforpliktelser blir viderebelastet skipsselskapene og utgjør derfor ingen kostnad for konsernet. Det er dermed oppført en fordring mot skipsselskapene tilsvarende pensjonsforpliktelsen i balansen som netter ut pensjonsforpliktelsen slik at denne blir null. Pensjonsforpliktelsen fra Solvang Maritime er dermed ikke medregnet i tallene over.            
           
                       
Avvikling gamle ordninger og etablering av ny                      
Pr 31.12.2016 er de gamle ordningene for både ytelsespensjon og innskuddspensjon lukket og avviklet til fordel for nyetablert hybridordning som gjelder alle ansatte fra og med 01.01.2017.                
Selskapet har ingen gjenværende forpliktelser knyttet til de gamle ordningene som avvikles.                      
De usikrede ordningene vil videreføres som før.                      
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
This entry was posted in Noter konsern NO and tagged . Bookmark the permalink.