NOTE 12 – NÆRSTÅENDE PARTER

< Back
A B C D E F
NOTE 12 – NÆRSTÅENDE PARTER  
Som nærstående parter regnes skipsselskapene hvor Solvang har en eierandel på 15% eller mer, samt selskaper som kontrolleres av Steensland familien. Alle transaksjoner med nærstående, er til markedsmessige vilkår. I forbindelse med Solvangs engasjement som disponent for skipsselskaper er det løpende transaksjoner mellom Solvang og de enkelte skipsselskapene. Solvang mottar et årlig honorar for disponeringen. Honorarets størrelse er fastsatt i disponentavtalen, og godkjennes årlig av selskapsmøtene i de skipseiende selskapene.
Resultatregnskap Balanse
2016 2015 31.12.2016 31.12.2015
Disponent og teknisk honorarer (inntekt) 78 438 79 395
Renteinntekter skipsselskaper 335 188
Rentekostnader andre nærstående 0 0
 
Fordringer skipsselskaper 5 877 16 495
Fordringer øvrige nærstående parter 0 0
Gjeld skipsselskaper -130 -114 608
Gjeld øvrige nærstående parter 0 0
Langsiktig fordringer skipsselskaper 0 0 29 604 0
Sum 78 773 79 583 35 351 -98 113
Gjeld til nærstående parter er priset til 3mnd Libor + margin på 2% for valutalån og 3mnd Nibor + margin på 2% for NOK lån.
Langsiktig fordring på nærstående parter er valutalån og er priset til 3mnd Libor + margin på 2,5%.
This entry was posted in Noter konsern NO and tagged . Bookmark the permalink.