NOTE 15 – VARIGE DRIFTSMIDLER

< Back
A B C D E F G H I
NOTE 15 – VARIGE DRIFTSMIDLER
                 
Bil Programvare og kontormaskiner Inventar og utstyr Ikke avskrivbare driftsmidler 2016 2015
Anskaffelseskost 01.01 1 296 4 159 3 155 240 8 849 7 483
Omregningsdifferanser 0 0 0 0 0 266
Årets Tilgang driftsmidler 0 1 402 360 0 1 762 2 625
Årets Avgang / utrangering driftsmidler -1 296 0 0 0 -1 296 -1 525
Anskaffelseskost 31.12 -0 5 561 3 515 240 9 316 8 849
Akkumulerte ordinære avskrivinger 01.01 194 2 071 2 918 0 5 183 5 165
Akkumulerte nedskrivinger 01.01 0 0 0 0 0 0
Årets avskrivinger 0 1 063 147 0 1 209 1 036
Årets nedskrivinger 0 0 0 0 0 0
Akk. avskrivinger solgte dr.midler/utrangeringer -194 0 0 0 -194 -1 224
Omregningsdifferanser 0 0 0 0 0 206
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12 0 3 134 3 065 0 6 198 5 183
Balanseført verdi pr. 31.12 -0 2 427 451 240 3 118 3 666
           
Økonomisk levetid 5 år 3-4 år 6 år 3 – 6 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær
Avskrivingsprosent 20% 25 – 30% 15% 0% 15 – 30%
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
This entry was posted in Noter konsern NO and tagged . Bookmark the permalink.