NOTE 16 – FORDRINGER

< Back
A B C D E F G H
NOTE 16 – FORDRINGER  
   
Fordringer består i det alt vesentlige av kundefordringer, forskuddsbetalte reisekostnader, og mellomværende med skipseiende selskaper. Konsernet har lån til skipsselskap på USD 3,4 mill som forfaller til betaling i 2019. Konsernet har ellers ingen fordringer som forfaller til betaling senere enn ett år etter balansedagen. Ingen fordringer av vesentlig størrelse er forfalt på balansedagen.  
 
 
Fordringer pr 31.12 kan splittes som følger:  
 
2016 2015        
Fordringer skipsselskaper 35 481 16 495 (ref note 12 – Nærstående parter)  
Kundefordringer 0 0        
Depositum og garantier 7 984 7 202 (ref note 13 – Bankinnskudd)  
Periodiseringer 1 486 1 432        
Øvrige fordringer 6 332 3 638        
Sum fordringer 51 284 28 767        
 
 
Hoveddelen av konsernets fordringer skipsselskaper pr 31.12 er USD nominelle og er av nyere dato.  
Fordringer skipsselskaper er både i NOK og USD.  
               
This entry was posted in Noter konsern NO and tagged . Bookmark the permalink.