NOTE 17 – FORPLIKTELSER

< Back
A B C D E F  
NOTE 17 – FORPLIKTELSER    
   
Langsiktig lån            
Solvang ASA har hatt langsiktig gjeld til AS Clipper og AS Audley. Lånene er innfridd i sin helhet i løpet av 2012.            
Ref forøvrig note 12.            
             
      2012 2012    
År 1:            
År 2:            
Sum     0      
             
Pant    
Solvang ASA har en trekkfasiliteter på NOK 60 mill. Fasiliteten gir mulighet til å trekke opp i både USD og NOK så sant motverdien av totale opptrekk ikke overstiger NOK 60 mill. Som sikkerhet for fasiliteten har selskapet avgitt pant med aksjene i Clipper Shipping AS.    
   
     
2016 2015  
Trekk kassekreditt 8 001 45 842  
Sikkerhet kassekreditt (Bokført verdi Clipper Shipping AS) 552 104 552 104    
Sikkerhet kassekreditt (Bokført verdi Solvang Shipping AS) 0  
     
I tillegg har konsernet andel i pantegjeld gjennom deltakelse i partrederier.  
Som sikkerhet for denne pantegjeld har lånegiver pant i skip tilhørende de respektive selskaper.  
     
2016 2015  
Konsernet Solvang ASA's andel av pantegjeld 1 121 388 1 232 053  
     
Opsjoner            
Konsernet utsteder også i noen grad børsnoterte opsjoner, i all hovedsak put-opsjoner. Det er ingen opsjoner per 31.12.2011            
Pr 31.12.2010 hadde konsernet 2 løpende opsjoner med forfall i mars 2011. Verdi pr 31.12.2010 var NOK -139 000.            
Som sikkerhet for disse opsjonene er stillet aksjer. Opsjonene er bokført til markedsverdi pr 31.12.2010.            
             
Leieforpliktelser  
Konsernet har løpende leieavtaler for kontorlokaler som opphører 20.06.2026 og 31.12.2026.  
Leieavtalene inneholder opsjoner til å forlenge avtalen med fem år fra 31.12.2016 og 31.12.2019 til markedsleie.  
Pr. 31.12 har Selskapet følgende minimum ikke-kansellerbare leieforpliktelser:  
     
2016 2015  
År 1 3 895 3 297  
År 2-5 15 083 2 906  
År 6-10 18 320 0  
Sum 37 298 6 203  
     
Konsernets bokførte leiekostnader er på TNOK 5 308 for 2016 og TNOK 3 763 for 2015.  
Leiekostnader for 2016 inkluderer kostnader ifbm utkjøp av gammel leieavtale.    
             
Det er stillet bankgaranti på NOK 1,7 mill vedrørende leie av kontorlokalene i Oslo.  
Nybyggingskontrakt  
Solvang ASA har i 2015 signert to nybyggingskontrakter med Hyundai Heavy Industries pålydende totalt MUSD 153,4. Første avdrag (10%) ble betalt ved kontraktsinngåelse.
Kontraktene har hele tiden vært tiltenkt Partrederiet Clipper Sirius DA og vil innen utgangen av april 2016 være endelig overført til partrederiet iform av Novation agreement. Viser til note 20 for nærmere beskrivelse.
 
   
   
   
             
             
             
             
             
             
             
             
             
This entry was posted in Noter konsern NO and tagged . Bookmark the permalink.