Samsvarserklæring

STYRE OG ADMINISTRERENDE DIREKTØRS SAMSVARSERKLÆRING

Vi bekrefter at årsregnskapet for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016, etter vår beste overbevisning, er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av foretakets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet.  Vi bekrefter også at opplysninger i årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til foretaket og konsernet, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer konsernet står overfor.

 

Stavanger, 24. april 2017

SignSolvang2013_no