Organisasjon, HMS og Samfunnsansvar

Organisasjon

Både på sjø og land er selskapets hovedfokus å skape kontinuitet på personellsiden. Gjennom medarbeider­undersøkelser og andre tiltak prøver selskapet å legge til rette for interessante og attraktive arbeidsplasser som tiltrekker seg dyktige medarbeidere. Dette føler vi at vi har lyktes med og har god stabilitet og kvalitet i arbeidsstyrken.

Av selskapets kontoransatte er 36% kvinner og 64% menn. Kvinner og menn har like muligheter for å kvalifisere seg for alle typer oppgaver og stillinger, og avansemulighetene er de samme. Arbeidsforholdene vurderes som gode. Lønn reflekterer den enkeltes kvalifikasjoner, uavhengig av kjønn.

Solvang er et internasjonalt konsern med ansatte fra en rekke land og kulturer i tillegg til Norge. Denne ansettelses-politikken er viktig for den fremtidige utviklingen i selskapet. Selskapet ønsker å tiltrekke seg dyktige ansatte uavhengig av religion, kjønn, rase og legning.

Selskapet driver forsknings- og utviklingsarbeid for å optimalisere skipenes drift og redusere utslipp.

Helse

Konsernet har 39 ansatte på land og ca 700 seilende personell. Arbeidsforholdene både på land og på skipene vurderes som gode. På skipene var sykefraværet 0,50%.  Konsernet hadde en skade som medførte sykefravær i 2016, og har kun hatt 5 hendelser som har resultert i sykefravær de siste 9 år. Målet er alltid null skader, og den veldig lave skadefrekvensen skyldes bevisst fokus på dette området i hele konsernet.

Sykefraværet blant de landansatte i 2016 var 0,99%. Det var ingen hendelser som medførte personskade på kontoret i 2016.

Styret

Av styrets medlemmer er 2 kvinner og 3 menn. Det er et godt og positivt samarbeidsklima mellom administrasjon og styre. 

Lønnspolitikk

Gjennom et totalt tilbud av arbeidsoppgaver, lønn og andre ytelser, ønsker Solvang å være en attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker seg dyktige fagfolk innen alle disipliner.

Alle ansatte i Solvang, inkludert admini­strerende direktør, har for 2016 vært ansatt på fast lønn uten faste bonus- eller opsjons­elementer. Lønn justeres en gang pr. år. Likeledes vurderes administrerende direktørs lønn av styret en gang pr. år. Selskapet har hatt en pensjonsordning som dekker ca. 66 % av lønn med full opp­tjening basert på 30 års tjeneste og 67 års pensjonsalder for ansatte som startet i selskapet før 31.12.2010. Personer som er ansatt etter dette tidspunkt har blitt tilbudt innskudds­pensjon. Begge disse generelle pensjons-avtalene er avviklet pr 31.12.2016 til fordel for nyeetablert hybridordning som trer i kraft pr 01.01.2017. Videre har selskapet et normalt forsikringstilbud for uførhet, ulykke og død.

Styret avlønnes med et fast styrehonorar som fastsettes av generalforsamlingen hvert år. Styrets medlemmer har ikke bonus- eller opsjonsavtaler med selskapet.

Ytre miljø

Sjøverts transport av LPG og petrokjemiske gasser medfører liten fare for utslipp eller lekkasje til vann. Laste- og losseoperasjoner foregår i lukkede systemer, og strenge krav til kvalitet og sikkerhet reduserer risikoen for utslipp til et minimum.

All transport på sjø medfører utslipp til luft fra forbrenning av drivstoff på skipenes hoved- og hjelpemotorer. Vår politikk innenfor dette området er derfor å redusere slike utslipp så langt det er praktisk mulig. Konsernet fokuserer i første omgang på reduksjon i forbruk av bunkers og smøremidler og har gjennom aktive tiltak klart å videreføre den positive utvikling oppnådd de siste år. Dagens skip bruker opp til 40% mindre drivstoff enn skip av samme størrelse for 20 år siden.

Målinger foregår regelmessig ved hjelp av en rekke systemer. Drivstofforbruk målt mot utseilt distanse er et av de viktigste nøkkeltallene. Når det er mulig optimaliserer vi fart, det vil si den fart som gir lavest utslipp og forbruk, gitt kontrakts­forpliktelsene vi har mot våre kunder. Dette systematiske arbeidet har på kort tid gitt oss gode resultater. Vår moderne flåte er også vesentlig mer miljøvennlig enn eldre skip.

Selskapet ble i 2010 sertifisert og godkjent i henhold til miljøstandarden ISO 14001, og vil fortsette arbeidet med å etterleve standarden i fremtiden.

Sikkerhet

Rederiet har strenge krav til kvalitet og sikkerhet både om bord i skipene og for organisasjonen på land. Dette avspeiler seg blant annet i gode tall for skader (Loss Time Incident), med en i 2016 og kun fem hendelser i hele perioden fra 2008 – 2016, da over ca 3,5 mill arbeidet timer pr år. I tillegg reflekteres dette i god forsikringsstatistikk. For å sikre denne positive utviklingen, bruker selskapet betydelige ressurser på kontinuerlige programmer for kvalitets- og sikkerhets­forbedring om bord og på land. En del av dette arbeidet er at vi gjennomfører regelmessige og systematiske inspeksjoner av skipene. Det samme gjør flere av våre kunder som bl.a. inkluderer flere store oljeselskap. Totalt i 2016 var det 314 inspeksjoner på våre skip. 146 ble utført av Solvang, mens våre kunder, havnestater og klasseselskaper gjennomførte i alt 168 inspeksjoner.

I farvann der situasjonen tilsier det anvender selskapet ”Best Management Practice”.

Samfunnsansvar

Konsernets viktigste bidrag til samfunnet er å drive en langsiktig, bærekraftig og verdiskapende virksomhet for våre aksjonærer, ansatte, kunder, leverandører og andre relasjoner. Vårt mål er å sikre at vår forretningspraksis og investeringer er bærekraftige og bidrar til langsiktig økonomisk, miljømessig og sosial utvikling. Konsernets vesentlige bærekraftspørsmål er innen Miljø, Økonomi, HR og Samfunn, herunder etikk og anti-korrupsjon.

Konsernet erkjenner sitt miljøansvar og streber etter å opprettholde høy standard for å redusere miljøbelastningen fra sin virksomhet. Selskapet har fokus på å redusere bunkersforbruk, som er den viktigste kilden til shippingsektorens utslipp av Co2, NOx og SOx. Det gjøres kontinuerlige målinger av all forbruk og det iverksettes tiltak og settes klare mål for forbedringer. Konsernet har i tillegg to VLGC som var de første i verden av sitt slag med fult eksosrensesystem, gjort ombygging av ett etylenskip med samme eksosrensesystem, og konsernets tre nybygg levert i 2015 har alle komplett eksosrensesystem installert.

Vedrørende økonomi, tilstreber konsernet seg en god selskapsstyring med nødvendig internkontroll, risikostyring og soliditet.

Det er konsernets politikk å integrere hensyn til menneske- og arbeidstakerrettigheter i sin eksisterende virksomhet. I praksis er en stor del av menneske- og arbeidstakerrettigheter dekket av selskapets helse- og sikkerhetsarbeid. Selskapet verdsetter sine ansatte som selskapets viktigste ressurs, og har som mål å kontinuerlig tilby og fremme høy kvalitet på arbeidsforholdene, både på land og om bord på skip.

Konsernet mener at korrupsjon hindrer velfungerende forretningsprosesser og demper økonomisk utvikling. Konsernet fokuserer på åpenhet i sin forretningspraksis, og konkurrerer på en rettferdig og etisk forsvarlig måte. Styret i Solvang ASA har godkjent en Code of Conduct, et sett med etiske retningslinjer som definerer selskapets etiske standarder. Konsernet er videre medlem av MACN (Marine Anti-Corruption Network), ett nettverk som deler erfaringer og jobber aktivt for å redusere korrupsjon i de mest utsatte områder. 

Neste