Foretaksstyring og Selskapsledelse

Solvang legger vekt på å ha god eierstyring. Det er et godt forhold mellom eiere, styre og ledelse og det er et ønske og et uttalt mål fra alle tre parter om at alle vesentlige krav som koden for Eierstyring og Selskapsledelse setter, skal etterleves.

Generelt

Solvang skal forestå en drift som er forretningsmessig sunn og til fordel for eiere, ansatte, kunder og leverandører. Driften skal skje etter klare etiske retnings­linjer og med fokus på vår drifts innvirkning på miljø og samfunnet for øvrig.

Virksomhet

Virksomheten er beskrevet i selskapets vedtekter til å være skipsfart, rederivirksomhet og eiendomsvirksomhet. I dag er virksomheten fullt ut konsentrert om rederivirksomhet og skipsfart.

Selskapskapital og utbytte

Shipping er en syklisk næring som krever at selskapet er tilstrekkelig kapitalisert både med hensyn til egenkapital og likviditet. Dette reflekteres i selskapets balansestruktur. Selskapet tilstreber å ha en jevn og forutsigbar utbyttepolitikk. Dette innebærer at utbyttet skal reflektere årets resultat, men det er også delt ut utbytte i år med mindre gode resultater.  Styret må også vurdere markedsutsiktene, kapitalforpliktelser og mulige motsykliske investeringer. Aksjeutbyttet de senere år er en avveining mellom disse hensyn. For 2016 foreslås det å ikke utbetale utbytte.

Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående

Selskapet har kun en aksjeklasse med lik stemmerett for alle aksjer. Transaksjoner med nærstående foregår etter de retnings­linjer som koden setter. Det gjøres også parallelle investeringer med selskaper kontrollert av Steensland familien. Alle transaksjoner skjer på markedsmessige vilkår.

Styret har fått tildelt en fullmakt fra generalforsamlingen om utvidelse av aksjekapitalen med inntil 4 mill aksjer. Fullmakten gjelder for 12 måneder og er så langt ikke anvendt.

Styret har også fullmakt til kjøp av egne aksjer inntil 10 % av selskapets aksjekapital. Pr. i dag eier selskapet 107 062 egne aksjer som tilsvarer 0,43 % av aksjekapitalen

Styret har i tillegg fått fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av årsregnskapet for 2015. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2017, og er så langt ikke anvendt.

Fri omsettelighet

Det er fri omsetning av aksjen og det kreves ikke styregodkjenning av aksjeerverv.

Generalforsamling

Generalforsamling innkalles og avholdes i henhold til selskapets vedtekter. Revisor og styreleder møter på generalforsamling. Det gis gode tidsrammer for gjennomføring av generalforsamling, samt for diskusjon.

Valgkomité

Mer enn 65 % av aksjekapitalen er representert av selskapets styremedlemmer. Det anses derfor ikke nødvendig å opprette en egen valgkomité.

Styre, sammensetning og uavhengighet

Styret har en viktig rolle som bindeledd og kontrollfunksjon mellom aksjonærer og selskapets ledelse. Styrets medlemmer velges for 1 år av gangen. General­forsamlingen velger også styrets leder. Styret fungerer også som selskapets revisjonskomite.

Enkelte av styrets medlemmer er aksjonærer i selskapet. Dette er aksjer som er anskaffet til markedspris. Styret avlønnes gjennom et fast styrehonorar.

Styrets sammensetning gjenspeiler eierstrukturen og behovet for en bred sammensatt kompetanse innen shipping, finans og HMS.

Styrets arbeid

Styrets arbeid og møteplan fastlegges en gang i året for den neste 12 måneders perioden.  Møtene innholder regelmessig rapportering og diskusjon på alle vesentlige områder inkludert sikkerhet, kvalitet, teknisk drift og økonomi. Minst en gang pr. år deltar selskapets revisor i styremøtet der det bl.a. gis tilbakemelding på selskapets internkontroll.

Risikostyring og Intern kontroll

Viktige elementer i selskapets risikostyring og intern kontroll, er en åpen og systematisk dialog mellom styret og administrasjonen. En detaljert gjennom­gang av selskapets finansielle og operasjonelle posisjon blir gjort av styret før fremlegging av alle kvartalsrapporter.

Det er generelt sett en god dialog mellom styret og administrasjon. Ingen endringer i forretningsplan eller betydelige investeringer blir gjennomført uten en forutgående diskusjon og godkjenning i styret.

Godtgjørelse til styret

Prinsippene for avlønning av styret og ledelse har ligget fast i lang tid. Ingen av styrets medlemmer har tilleggsoppgaver for selskapet. Styret er ikke tildelt opsjoner i selskapet.

Godtgjørelse til ledende ansatte

Selskapets ledende ansatte er ansatt på fast lønn. Det er ikke knyttet opsjoner eller faste bonuser til lønnsavtalen. Det er redegjort for godtgjørelse til styret og ledende ansatte i note 10 i årsregn­skapet for konsernet og note 8 i årsregn­skapet for Solvang ASA.
Selskapet har i flere år hatt et program for salg av aksjer til ansatte, sist gjennomført ved årsskifte til 2017. Hver ansatt har kunnet kjøpe aksjer til en verdi inntil NOK 30.000 med 20 % rabatt fra markedsverdi.

Informasjon og Kommunikasjon

Selskapet legger stor vekt på at alle aksjonærer og markedet generelt mottar korrekt og utfyllende informasjon samtidig og til riktig tid. Rapportene blir offentliggjort og utsendt relativt kort tid etter kvartals- og års slutt. Selskapet vil kun offentliggjøre årsrapporten og kvartals­rapporter via internett.

Selskapsovertagelse

Som nevnt under pkt. 6.5 er det fri omsettelighet av selskapets aksjer. Ved et eventuelt bud på selskapet, vil styret tilstrebe at alle selskapets aksjonærer får korrekt og tidsriktig informasjon samt tilstrekkelig tid til å vurdere tilbudet. Hvis situasjonen tilsier det, vil styret søke en uavhengig verdivurdering for å evaluere verdien i et fremlagt tilbud.

Revisor

Revisor legger årlig frem plan for gjennom­føring av revisjonsarbeidet og rapporterer resultatet av gjennomført revisjon. Styret innkaller revisor til styremøter der vesentlige regnskapsmessige forhold skal behandles. Normalt skjer dette 1-2 ganger pr. år. Informasjon om revisors godtgjørelse fordelt på revisjon og annet arbeid blir presentert i selskapets årsrapport samt fremlagt for godkjenning på generalforsamling.

Det avholdes ett møte per år mellom revisor og styret uten at administrasjonen er til stede.

Neste