Resultat

(tall i parentes gjelder 2015)

Driftsinntekter er redusert fra NOK 84 mill til NOK 78 mill. Dette skyldtes hovedsaklig at 2015 også inkluderte inntekter for operasjonell drift av skip for ekstern part.

Konsernets resultat etter skatt ble et overskudd på NOK 106,2 mill (NOK 168,9 mill). Resultat pr. aksje var NOK 4,34 (NOK 6,91). For morselskapet utgjorde resultatet NOK 7,2 mill (NOK 0,6 mill).

Finansielle poster

Konsernet hadde et finansresultat på NOK 11,7 mill (NOK -1,0 mill). For morselskapet ble det et resultat på NOK 0,1 mill (NOK -0,9 mill).

Likviditet og soliditet

Konsernet hadde ved årsskiftet likvide midler bestående av kontanter på totalt NOK 134,4 mill (NOK 130,6 mill). Tilsvarende tall for morselskapet var NOK 53,9 mill (NOK 12,1 mill). Sum omløpsmidler ved årsskiftet utgjorde NOK 156,1 mill (NOK 159,3 mill), mens kortsiktig gjeld utgjorde NOK 42,1 mill (NOK 194,8 mill). Langsiktig gjeld og forpliktelser utgjorde NOK 12,9 mill (NOK 17,9 mill). For morselskapet utgjorde omløpsmidler ved årsskiftet NOK 65,2 mill (NOK 23,1 mill), mens kortsiktig gjeld utgjorde NOK 89,5 mill (NOK 110 mill). Morselskapets langsiktig gjeld og forpliktelser utgjorde NOK 12,9 mill (NOK 7,3 mill). Konsernets andel av omløpsmidler og gjeld i de skipseiende selskaper utgjør henholdsvis NOK 94,1 mill og NOK 1 153,1 mill.

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var på NOK -103,9 mill, mot driftsresultat på NOK 96,5 mill. Forskjellen kommer hovedsakelig fra tilbakeføring av inntjening fra skipsselskaper etter egenkapitalmetoden, samt endring i arbeidskapital.

Konsernets bokførte egenkapital ved årets utgang var NOK 1 192,5 mill (NOK 1 164,8 mill).

Skatt

Konsernet er i rederibeskatningsordningen fra 2013 med datterselskapet Clipper Shipping AS, øvrige selskaper i konsernet lignes ordinært.

Alle konsernets skipsandeler ved utgangen av året er dermed eid under rederibeskatningsordningen.

Finansiell risiko

Konsernets skipsandeler, eiet gjennom deltagelse i partrederier med delt ansvar, er i hovedsak USD-basert. Der alt vesentlige av inntekter og en stor andel av utgiftene er i USD. Videre er markedsverdien av skipene, og dermed hoveddelen av aktiva priset i USD. Det samme gjelder finansieringen av skipene. Dette medfører at valutaeksponeringen er realøkonomisk begrenset.

Konsernets flåte har langsiktig finansiering til gunstige betingelser. Konsernet har ikke inngått kontrakter for derivater eller andre finansielle instrumenter der motpartsrisiko utgjør særlig risiko.

Det vesentlige av konsernets gjeld er andel av pantegjeld på skip som eies av partrederier. Gjelden i USD er til flytende LIBOR rente. I tillegg er pantegjelden i enkelte partrederier sikret gjennom fastrentekontrakter. Konsernet har en tilfredsstillende egenkapitalgrad, og dette sammen med en aktiv håndtering av renteeksponeringen, gjør at risikoen ved en eventuell endring i rentenivået er akseptabel.

Konsernets skip seiler delvis på lange TC kontrakter, kortere TC kontrakter og i spotmarkedet. Dette er resultat av en bevisst strategi for å sikre inntjening og kontantstrøm, samtidig som skip i spotmarkedet kan dra nytte av oppgang i markedet. Etterspørselen etter produktene konsernet frakter er påvirket av verdensøkonomien og det er således alltid en viss usikkerhet knyttet til markedsutsiktene.

Konsernet har 11 skip på TC kontrakter utover 1 år. Befrakter er større olje- & gass selskap, og større operatører innen ammoniakk. Kredittrisikoen ansees som begrenset. Konsernet anser oppgjørsrisikoen for den forretning som gjøres i spotmarkedet som tilfredsstillende.

Generelt

I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn. Etter styrets oppfatning gir regnskapet en rettvisende oversikt over resultatet for året og selskapets stilling ved årsskiftet.

Konsernets skipsandeler er eiet gjennom deltagelse i partrederier med delt ansvar. I note 3 til regnskapet er derfor resultatregnskap og balanse satt opp etter bruttometoden for å gi utfyllende regnskapsmessig informasjon om virksomheten.

Alle konsernets eierandeler i skip er betydelige og regnskapsføres i henhold til IFRS etter egenkapitalmetoden.

Neste