Resultat_Mor

A B C D
Resultatregnskap | Solvang ASA
Beløp i hele tusen NOK Note 2016 2015
Disponentgodtgjørelse 10 78 423 57 126
Resultat fra investering i tilknyttet selskap      
Reiseavhengige kostnader      
Sum driftsinntekter 78 423 57 126
Lønns- og personalkostnader 8 48 630 41 808
Skipsrelaterte driftskostnader      
Ordinære avskrivinger 13 1 209 742
Nedskrivning skip      
Annen driftskostnad 8,13 17 294 12 371
Sum driftskostnader 67 133 54 921
Driftsresultat 11 290 2 205
Mottatt konsernbidrag fra datterselskaper 0 2 400
Skipsselskaper egenkapitalmetoden 2 66 -320
Skipsselskaper til virkelig verdi      
Andre tilknyttede selskaper egenkapitalmetoden 3 85 81
Renteinntekt fra foretak i samme konsern      
Annen renteinntekt      
Agio      
Annen finansinntekt 4,10 15 930 5 715
Verdiendr. av markedsbaserte finansielle omløpsm.      
Nedskrivning av andre finansielle omløpsmidler      
Nedskrivning av finansielle anleggsmidler      
Nedskriving/reversert nedskriving aksjer i datterselskap 7 0 0
Rentekostnad til foretak i samme konsern      
Annen rentekostnad      
Disagio    
Urealisert agio pantegjeld      
Annen finanskostnad 5,10 -16 026 -8 748
Resultat av finansposter 55 -871
Ordinært resultat før skattekostnad 11 345 1 334
Skattekostnad på ordinært resultat 6 4 122 752
Ordinært resultat   7 223 582
       
Ekstraordinær inntekt      
Ekstraordinær kostnad      
Skattekostnad på ekstraordinært resultat      
       
       
Årsresultat 7 223 582
Anvendelse av årsresultatet
Fond for vurderingsforskjeller 0 0
Foreslått utbytte 0 -48 988
Overført fra overkursfond      
Overført til/fra annen egenkapital -7 223 48 406
Overført til/fra konsernets fond      
Majoritetens andel      
Minoritetens andel      
Sum anvendelse -7 223 -582
       
Avgitt konsernbidrag