Balanse_Mor

A B C D
Balanse | Solvang ASA
Beløp i hele tusen NOK Note 31.12.2016 31.12.2015
EIENDELER
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Forskning og utvikling   0 0
Konsesj., patenter, lisenser, varemrk. o.l rettigh.   0 0
Utsatt skattefordel 6 3 101 1 636
Goodwill   0 0
Andre immaterielle eiendeler   0 0
Sum immaterielle eiendeler 3 101 1 636
Varige driftsmidler
Maskiner og anlegg   0 0
Andel nybyggingskontrakt 20 0 37 549
Kontormaskiner, inventar etc 13 3 118 2 434
Sum varige driftsmidler 3 118 39 983
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap 7,15 552 302 554 196
Andel skipsselskaper egenkapitalmetoden 2 0 1 262
Lån til foretak i samme konsern      
Investeringer i tilknyttet selskap 3 333 314
Lån til tilkn. selskap og felles kontr. virksomh.   0 0
Investeringer i aksjer og andeler   0 0
Obligasjoner og andre fordringer   0 0
Andre fordringer   0 0
Sum finansielle anleggsmidler 552 635 555 772
Sum anleggsmidler 558 854 597 391
Omløpsmidler
Bunkers / smøreolje etc   0 0
       
Fordringer
Kundefordringer   0 0
Kortsiktige fordringer konsernselskap 10,14 0 2 822
Mellomværende nærstående parter   0 0
Andre fordringer 10,14 11 275 8 200
Sum fordringer 11 275 11 022
Investeringer
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern      
Markedsbaserte aksjer   0 0
Markedsbaserte obligasjoner      
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter      
Andre finansielle instrumenter   0  
Sum investeringer 0 0
Bankinnskudd, kontanter og lignende 11 53 917 12 069
Sum omløpsmidler 65 192 23 091
SUM EIENDELER 624 046 620 482
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital 17 123 264 123 264
Egne aksjer 18 -795 -1 011
Sum innskutt egenkapital 122 469 122 253
Opptjent egenkapital
Fond for vurderingsforskjeller 0 0
Annen egenkapital 399 147 380 915
Fond i konsernet   0 0
Minoritetsinteresser   0  
Sum opptjent egenkapital 399 147 380 915
Sum egenkapital 17 521 616 503 168
Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser 9 12 933 7 294
Utsatt skatt 6 0 0
Andre avsetninger for forpliktelser   0 0
Sum avsetning for forpliktelser 12 933 7 294
Langsiktig gjeld
Konvertible lån   0 0
Langsiktige lån til konsernselskap 10,14 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner   0 0
Øvrig langsiktig gjeld 10,15 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Kortsiktig gjeld
Konvertible lån      
Sertifikatlån      
Gjeld til kredittinstitusjoner 15 8 001 45 842
Leverandørgjeld 2 352 2 340
Kortsiktig gjeld konsernselskap 10 63 220 3 127
Betalbar skatt 6 2 654 209
Skyldige offentlige avgifter 6 016 5 274
Utbytte 17 0 48 988
1. års avdrag pantegjeld      
Annen kortsiktig gjeld 10 7 253 4 243
Sum kortsiktig gjeld 89 497 110 020
Sum gjeld 102 430 117 314
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 624 046 620 482
    -0 1
     
Stavanger, 24. april 2017
       

  SignSolvang2013_no