Kontantstr_Mor

A B C D
  Kontantstrømoppstilling | Solvang ASA
 
  Beløp i hele tusen NOK 2016 2015
  KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER
  Resultat før skattekostnad 11 345 1 334
  Periodens betalte skatt -1 059 0
  Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler 324 0
  Ordinære avskrivninger 1 209 742
  Avkastning på verdipapirer 0 0
  Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetaling -6 243 -450
  Nedskriving datterselskap 0 0
  Resultat andre tilknyttede selskaper -85 688
  Resultatandel skipsselskaper -66 320
  Endring i varel., kundeford. og leverandørgjeld 6 497 -1 484
  Endring i andre tidsavgrensningsposter -79 209 3 233
  Finansinntekter 0 0
  Finanskostnader 0 0
  Effekt av valutakursendringer   0
  Nedskriving/reversert nedskriving av aksjer i datterselskap 0 0
  Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -67 287 4 384
 
  KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER
  Ut-/Innbetalinger ved kjøp/salg av varige driftsmidler 36 565 -38 878
  Ut-/Innbetalinger knyttet til verdipapirer 0 0
  Mottatt utbytte på verdipapirer 0 0
  Innbetaling fra datterselskap (Likvidasjon) 0 4 698
  Innbetaling fra tilknyttet selskap 40 39
  Innbetalinger fra skipsselskaper 1 328 1 748
  Utbetalinger ved kjøp av andeler 0 -94
  Utbetalinger til skipsselskaper 0 0
  Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 37 932 -32 486
 
  KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER
  Endring kassekreditt -37 840 45 842
  Utbetalinger annen langsiktig gjeld 0 0
  Kjøp / salg av egne aksjer 1 320 1 050
  Endring mellomværende konsernselskaper 59 366 -1 108
  Inn-/utbetalinger av egenkapital    
  Utbetalinger av utbytte -48 988 -24 451
  Inn-/utbetalinger av konsernbidrag 0 0
  Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -26 142 21 333
       
  Valutakursendringer, kontanter og kontantekvivalenter    
 
  Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter -55 496 -6 768
 
  Kontanter og kontantekvivalenter 01.01 12 069 18 837
  Kontanter og kontantekvivalenter 01.01 tilført ved fusjon datter 97 344  
 
  Kontanter og kontantekvivalenter 31.12 53 917 12 069
       
    53 917 010.00 12 069 139