Resultat

A B C D
Resultatregnskap | Solvang Konsern
Beløp i hele tusen NOK  
Note 2016 2015
Disponentgodtgjørelse 12 78 438 83 994
Resultat fra investering i tilknyttet selskap      
Reiseavhengige kostnader      
Sum driftsinntekter 78 438 83 994
Lønns- og personalkostnader 10,11 48 630 61 009
Skipsrelaterte driftskostnader      
Ordinære avskrivinger 15 1 209 1 036
Nedskrivning skip      
Annen driftskostnad 10 17 684 15 965
Sum driftskostnader 67 523 78 010
Skipsselskaper egenkapitalmetoden 3,4,5 69 177 166 564
Gevinst ved salg andel i skipsselskap 3,4,5 16 392 0
Driftsresultat 96 484 172 548
Finansinntekter og finanskostnader
Nedskriving datterselskap   0 0
Skipsselskaper egenkapitalmetoden   0 0
Skipsselskaper til virkelig verdi   0 0
Andre tilknyttede selskaper egenkapitalmetoden 6 85 -688
Renteinntekt fra foretak i samme konsern   0  
Annen renteinntekt      
Agio      
Annen finansinntekt 7,12 26 724 9 049
Verdiendr. av markedsbaserte finansielle omløpsm.      
Nedskrivning av andre finansielle omløpsmidler      
Nedskrivning av finansielle anleggsmidler      
Rentekostnad til foretak i samme konsern      
Rentekostnader   0 0
Disagio      
Urealisert agio pantegjeld      
Annen finanskostnad 8 -15 140 -9 350
Resultat av finansposter 11 669 -989
Ordinært resultat før skattekostnad 108 153 171 559
Skattekostnad på ordinært resultat 9 1 958 2 706
Ordinært resultat   106 195 168 853
       
Ekstraordinær inntekt      
Ekstraordinær kostnad      
Skattekostnad på ekstraordinært resultat      
       
       
ÅRSRESULTAT 106 195 168 853
Resultat per aksje (hele kr) 14 4.34 6.91
Utvannet resultat per aksje (hele kr) 14 4.31 6.85
UTVIDET RESULTAT
Årsresultat 106 195 168 853
Poster som ikke vil bli omklassifisert til resultatet
Rekalkulering pensjonsforpliktelser -1 293 11 618
Skatteeffekt av rekalkulering pensjonsforpliktelse 323 -3 137
Poster som kan bli omklassifisert til resultatet
Omregningsdifferanser datterselskap i utenlandsk valuta      
Omregningsdifferanser tilknyttede selskap etter egenkapitalmetoden      
Omregningsdifferanser skipsselskaper etc. 5,6,15 -29 915 161 145
Skatteeffekter av omregningsdifferanser selskaper etter egenkapitalmetoden 0 0
Totalresultat til aksjonærene i Solvang ASA 75 310 338 479