Balanse

A B C D E F G H I
Balanse | Solvang Konsern          
           
Beløp i hele tusen NOK Note 31.12.2016 31.12.2015          
EIENDELER          
Anleggsmidler            
Immaterielle eiendeler            
Forskning og utvikling   0            
Konsesj., patenter, lisenser, varemrk. o.l rettigh.   0            
Utsatt skattefordel 9 3 101 3 111          
Goodwill   0 0          
Andre immaterielle eiendeler   0 0          
Sum immaterielle eiendeler 3 101 3 111          
Varige driftsmidler            
Maskiner og anlegg   0 0          
Andel nybyggingskontrakt 20 0 37 549          
Kontormaskiner, inventar etc. 15 3 118 3 666          
Sum varige driftsmidler 3 118 41 215          
Finansielle anleggsmidler            
Investeringer i datterselskap   0 0          
Andel skipsselskaper egenkapitalmetoden 3,4,5 1 055 218 1 173 492          
Lån til foretak i samme konsern   0 0          
Investeringer i tilknyttet selskap 6 333 314          
Lån til skipsselskaper 12,16 29 604 0          
Investeringer i aksjer og andeler   0 0          
Obligasjoner og andre fordringer   0 0          
Andre aksjer 20 20          
Sum finansielle anleggsmidler 1 085 175 1 173 826          
           
Sum anleggsmidler 1 091 393 1 218 153          
Omløpsmidler          
Bunkers / smøreolje etc.   0 0          
                 
Fordringer            
Kundefordringer   0 0          
Kortsiktige fordringer konsernselskap   0 0          
Prosjekter i arbeid   0 0          
Andre fordringer 12,13,16 21 680 28 767          
Sum fordringer 21 680 28 767          
Investeringer            
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern                
Markedsbaserte verdipapirer 7,8,20 0 0          
Markedsbaserte obligasjoner                
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter                
Andre finansielle instrumenter   0 0          
Sum investeringer 0 0          
Bankinnskudd, kontanter og lignende 13 134 426 130 573          
           
Sum omløpsmidler 156 105 159 340          
SUM EIENDELER 1 247 499 1 377 492          
           
EGENKAPITAL OG GJELD          
Egenkapital            
Innskutt egenkapital            
Aksjekapital 18 123 264 123 264          
Egne aksjer 19 -795 -1 011          
Sum innskutt egenkapital 122 469 122 253          
Opptjent egenkapital            
Fond for vurderingsforskjeller   0 0          
Annen egenkapital ikke resultatført   257 773 288 658          
Opptjent egenkapital 812 248 753 936          
Minoritetsinteresser   0 0          
Sum opptjent egenkapital 1 070 021 1 042 593          
             
Sum egenkapital 18 1 192 490 1 164 847          
           
Gjeld            
Avsetning for forpliktelser            
Pensjonsforpliktelser 11 12 933 17 883          
Utsatt skatt   0 0          
Andre avsetninger for forpliktelser   0 0          
Opptjente resultater sammseilingsdeltakere     0          
Sum avsetning for forpliktelser 12 933 17 883          
Langsiktig gjeld            
Konvertible lån                
Langsiktige lån til konsernselskap                
Gjeld til kredittinstitusjoner     0          
Øvrig langsiktig gjeld 17 0 0          
Sum langsiktig gjeld 0 0          
Kortsiktig gjeld            
Konvertible lån                
Sertifikatlån                
Gjeld til kredittinstitusjoner 17 8 001 45 842          
Leverandørgjeld   0 0          
Kortsiktig gjeld konsernselskap   0 0          
Betalbar skatt 9 2 654 1 292          
Skyldige offentlige avgifter   7 892 9 363          
Utbytte   0 0          
1. års avdrag pantegjeld                
Annen kortsiktig gjeld 12 23 529 138 265          
Sum kortsiktig gjeld 42 076 194 762          
           
Sum gjeld 55 009 212 645          
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 247 499 1 377 492          
    13 8          
         
Stavanger, 24. april 2017          
                 

  SignSolvang2013_no