Egenkapital

A B C D E F G H
Endringer i egenkapital | Konsern
Beløp i hele tusen NOK Aksjekapital Egne aksjer Annen egenkapital ikke resultatført Opptjent annen egenkapital Sum egenkapital
2015
Egenkapital 31.12.2014 123 264 -1 246 119 032 608 719 849 769
Prinsippendring pensjon (overgang til IAS 19R)         0
Egenkapital 01.01.2013     123 264 -1 246 119 032 608 719 849 769
Årsresultat 168 853 168 853
Rekalkulering pensjonsforpliktelse 8 481 8 481
Omregningsdifferanser skipsselskaper etc.   161 145 161 145
Totalresultat 0 0 169 626 168 853 338 479
Utdelt utbytte       -24 451 -24 451
Kjøp / Salg av egne aksjer 235 815 1 050
Avsatt utbytte 0 0 0 0
   
Sum endringer i egenkapitalen i året 0 235 169 626 145 217 315 078
 
Egenkapital 31.12.2015 123 264 -1 011 288 658 753 936 1 164 847
   
   
   
    Aksjekapital Egne aksjer Annen egenkapital ikke resultatført Opptjent annen egenkapital Sum egenkapital
2016
Egenkapital 31.12.2015 123 264 -1 011 288 658 753 936 1 164 847
Årsresultat 106 195 106 195
Rekalkulering pensjonsforpliktelse -970 -970
Omregningsdifferanser skipsselskaper etc.   -29 915 -29 915
Totalresultat 0 0 -30 885 106 195 75 310
   
Utdelt utbytte -48 988 -48 988
Kjøp / Salg av egne aksjer 216 1 104 1 320
Avsatt utbytte         0
Sum endringer i egenkapitalen i året 0 216 -30 885 58 312 27 643
 
Egenkapital 31.12.2016 123 264 -795 257 773 812 248 1 192 490