Kontantstrm

A B C D E F
Kontantstrømoppstilling | Konsern    
   
Beløp i hele tusen NOK Note 2016 2015    
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter    
Resultat før skattekostnad 108 153 171 559    
Periodens betalte skatt 9 -263 -2 729    
Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler 15 324 -144    
Ordinære avskrivninger 15 1 209 1 036    
Nedskrivning av anleggsmidler   0 0    
Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetaling 11 -6 243 -973    
Nedskrivning datterselskap          
Skipsselskaper etter egenkapitalmetoden 3,4,5 -85 569 -166 564    
Resultatandel tilknyttet selskap 6 -85 688    
Endring i varel., kundeford. og leverandørgjeld          
Endring i arbeidskapital -109 361 92 600    
Netto endring opptjente resultater sammseilingsdeltakere   0 0    
Finansinntekter 7 -26 225 -8 623    
Finanskostnader 8 14 184 8 459    
Effekt av valutakursendringer     0    
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -103 876 95 310    
   
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter    
Inn-/utbetalinger ved salg/kjøp av varige driftsmidler 15 -984 -2 240    
Utbetaling ved investering nybyggingskontrakt 20 37 549 -37 549    
Innbetalinger knyttet til verdipapirer 0 0    
Mottatt utbytte på verdipapirer 7 0 0    
Netto endring investering tilknyttet selskap 6 66 17    
Innbetalinger fra skipsselskaper 5 121 483 39 789    
Inn-/utbetalinger ved salg/kjøp av andeler 5 62 416 -26 000    
Utbetalinger til skipsselskaper 5 -38 951 -55 645    
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 181 579 -81 628    
   
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter    
Innbetaling ved opptak av annen gjeld (korts./langs.)     0    
Utbetaling ved tilbakebetaling av gjeld (korts./langs.)   0    
Netto endring kassekreditt 17 -37 840 45 842    
Kjøp/salg av egne aksjer 18 1 320 1 050    
Inn-/utbetalinger av egenkapital     0    
Utbetalinger av utbytte 18 -48 988 -24 451    
Inn-/utbetalinger av konsernbidrag   0 0    
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -85 508 22 441    
   
Valutakursendringer, kontanter og kontantekvivalenter 11 658 2 316    
   
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 3 853 38 439    
   
Kontanter og kontantekvivalenter 01.01 130 573 92 134    
Tilgang kontanter fullkonsolidering IGC   0    
   
Kontanter og kontantekvivalenter 31.12 134 426 130 573    
           
    134 426 130 573    
    -0 -0